Zapytanie ofertowe - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców regionu radomskiego

ZAMAWIAJĄCY: 
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot
ul. Marywilska 4B
26-600 Radom

Zapytanie ofertowe 
Zamawiający zaprasza do składania oferty na realizację na terenie powiatów radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, grójeckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i miasta Radom województwa mazowieckiego usług cateringowych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców regionu radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
I Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

II Kod CPV: 

55321000-6 (Usługi przygotowywania posiłków), 
55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków) 

Pełne zapytanie ofertowego do pobrania poniżej: