RESTART III - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

1 czerwca 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Edukacja s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot, Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych, rozpoczęli realizację projektu ,,RESTART III - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’. W ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 4 535 569,16 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 855 233,78 zł. 


CEL PROJEKTU

Umożliwienie 300 os. w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkującym woj. małopolskie, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy powrotu do aktywności zawodowej poprzez umożliwienie im nabycia udokumentowanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz zakresu ITC, a także zniwelowanie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i kluczowych w efekcie udziału

w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego woj. małopolskiego.


Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.


Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące woj. małopolskie (w rozumieniu, KC).

Zagwarantowany udział w pierwszej kolejności mają kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, czyli posiadające wykształcenie, co najwyżej średnie, osoby długotrwale bezrobotne tzn. nieprzerwalnie bezrobotne przez okres 12 miesięcy oraz z osoby z niepełnosprawnościami.  

Uczestnik projektu może zostać zakwalifikowany jednocześnie do kilu wymienionych wyżej grup:


PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • Indywidualne Plany Działania dla 300 os.
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe dla 300 os. (śr. 6 h/os).


Warsztaty Integracji i Rozwoju (poradnictwo zawodowe grupowe) dla 300 os.

Będą to 10 dniowe zajęcia, które będą dotyczyć m.in. technik i metod poszukiwania pracy ( w tym przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, opracowania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji.)


Uczestnik otrzyma:

  • stypendium w wys. 523,20 PLN brutto    
  • catering
  • materiały szkoleniowe 
  • ubezpieczenie NNW
  • certyfikat ukończenia zajęć


Zajęcia będą prowadzone w komfortowych salach, wyposażonych w multimedia i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania uczestnika projektu. 


Pośrednictwo Pracy dla 300 os. (min. 3 wysokojakościowe oferty pracy/os.)

Job-Coaching dla 300 os. (śr.6h/os.)


Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji wraz z doradztwem zawodowym w tym zakresie.( dla 60 os.) 


Uczestnik otrzyma:

- stypendium szkoleniowe w wys. 1 307,79 zł brutto

- zwrot kosztów dojazdu

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW


Poradnictwie Zawodowym zidentyfikowano: kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagające udokumentowania (certyfikatu).


Staże Zawodowe – 3-miesięczne dla 240 os. 

Uczestnik otrzyma:

- stypendium stażowe w wys. 2310,48 zł brutto

- zwrot kosztów dojazdu

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW


Wynagrodzenie opiekunów danego stażysty (max. 1200 PLN)


Poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną wraz ze wsparciem horyzontalnym dla Uczestników projektu opiekujących się osobą zależną.


Z poradnictwa będą mogli skorzystać osoby, sprawujący opiekę nad osobą zależną, które mogą mieć problemy z godzeniem opieki z udziałem w projekcie a następnie z powrotem do zatrudnienia (6h/os.)


Doradztwo obejmie przekazanie informacji z zakresu form wsparcia oferowany przez powiatowe 

i regionalne instytucje takie jak: NGO, OPS, UP, ZUS, ROPS.


Szkolenia z zakresu kompetencji – ECDLS BASE dla 96 osób.

W wyżej wymienionych szkoleniach będą mogli wziąć udział osoby dotknięte wykluczeniem informatycznym (brak umiejętności obsługi komputera). Szkolenia te umożliwią uczestnikom projektu ćwiczyć nawyk korzystania z technik ITC, w tym Internetu i wykorzystania komputera do opracowania dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania pracy przez Internet.


Uczestnik otrzyma:

- stypendium szkoleniowe w wys. 837,12 zł brutto

- zwrot kosztów przejazdu

- ubezpieczenie NWW

- catering


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

BIURO LIDERA:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 6

31-436 Kraków

tel./fax 12 412 13 00

tel. kom.519 746 920/ 940

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl