Centrum egzaminacyjne ECDL

Historia
W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 roku. Do połowy 1996 roku w małej Finlandii (ok. 5 mln. mieszkańców).
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. 
Egzaminy ECDL sprawdzają umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia.
Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: 
  • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy; 
  • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); 
  • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; 
  • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Certyfikaty ECDL są rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.
Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Dla kogo ECDL?
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence”  (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy.

Nowy ECDL
Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.
W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, szczegóły na www.ecdl.pl, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.
 
Moduły B3, B4, S1, S2, S3, S5, S8 są tożsame ze starymi modułami ECDL. B1 i B2 są zaktualizowaną i zmienioną wersją modułów  1+2+7,  S6 zastępuje dotychczasowego WebStartera, S7 jest zupełnie nowym modułem (pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy  online oraz umiejętnościami konfiguracji narzędzi do współpracy online, pracy przy ich użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania plików w chmurze, korzystania z kalendarza online, korzystania z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz  z technologii mobilnej). Nowym modułem jest też S4 - Edycja obrazów.
Znika moduł WebStarter, zastąpiony modułem S6 (Web Editing). Znika także e-Guardian, całkowicie zastąpiony przez S3 (IT Security).

Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych:
  • ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3 i B4.
  • ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4 oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD.
  • ECDL PTI STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S3.
  • ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED.
  • ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów A1, A2, A3 i A4.

Wszystkie wymienione wyżej wielomodułowe certyfikaty  profili rekomendowanych są ograniczone czasowo – od momentu zdania pierwszego egzaminu do momentu zdania ostatniego – nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Pozostałe certyfikaty profilowe nie mają tego ograniczenia – certyfikat zawiera informacje o datach i wersjach zdawania poszczególnych egzaminów.