Szkolenia dla personelu medycznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011.

Projekt skierowany jest do 60 pracowników służby zdrowia, osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych. Do projektu zostanie zakwalifikowanych minimum 30 osób powyżej 45 roku życia oraz 30 osób posiadających wykształcenie maximum średnie. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w ciągu 3 pierwszych miesięcy realizacji projektu. Przy kwalifikacji będą brane pod uwagę: poprawność i kompletność formalna dokumentów zgłoszeniowych, kolejność zgłoszeń, wiek oraz poziom wykształcenia, wynik rozmowy rekrutacyjnej.

 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • Trening komunikacyjno-psychologiczny (24 h) dla wszystkich Uczestników, mający na celu wzmocnienie u uczestników umiejętności komunikacji, asertywności, dopasowania do rozmówcy, perswazji, przekonywania i budowy dobrych relacji z rozmówcami, pacjentami.
  • Szkolenie komputerowe (96h) dla wszystkich Uczestników, mający na celu nabycie przez Uczestników umiejętności obsługi komputera, Internetu oraz oprogramowania biurowego. Szkolenie zostanie zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikującym i wydaniem certyfikatu ECDL.
  • kursy kwalifikacyjne realizowane w następujących obszarach:

Pielęgniarstwo rodzinne (488 h) dla 15 osób. Program szkoleniowy będzie obejmował podstawową opiekę zdrowotną, pielęgniarstwo rodzinne, promocję zdrowia i edukację zdrowotną w rodzinie. 
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (530 h) dla 15 osób. Program szkoleniowy będzie obejmował następujące zagadnienia: anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece, farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii, zakażenia szpitalne.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej (505 h) dla 15 osób. Program szkolenia będzie obejmował założenia i podstawy opieki paliatywnej, aspekty psychologiczne i duchowe w opiece paliatywnej nad chorym i jego rodziną, pomoc i wsparcie socjalne, etyka w opiece paliatywnej.
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG (105 h) dla 15 osób. Program szkoleniowy będzie obejmował: zagadnienia elektrokardiografii, zapis EKG w wybranych stanach kardiograficznych, badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu EKG.

 

Zajęcia będą odbywały się poza godzinami pracy, szczególnie w systemie weekendowym i popołudniowym. Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz będzie podlegał ubezpieczeniu NW.

Kursy kwalifikacyjne zostaną zakończone egzaminem.