OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PODWYKONAWCA/NOKU/RESTART III/2016

z dnia 12 września 2016 r.

Zamawiający: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot
ogłasza rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringu w czasie szkoleń komputerowych ECDL BASE (przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku, serwisu kawowego w postaci ciastek oraz zimnych i gorących napojów) we wszystkich miastach powiatowych województwa małopolskiego w ramach projektu „RESTART III- Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” nr RPMP.08.02.00-12-0353/15
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 
1. ZAMAWIAJĄCY: Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot
2. Adres zamawiającego (w tym adres składania ofert): ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom. 
3. Telefon i fax: 48 381 51 31, osoba upoważniona do udzielania informacji na temat zamówienia: Krzysztof Kot. 
4. Adres poczty elektronicznej: biuro@edukacjarad.pl. 
5. Strona WWW Zamawiającego: www.edukacjarad.pl 
6. DATA UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA: 12 września 2016 r. 
7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 września 2016 r., do godz. 16.00.
8. Niniejsze rozeznanie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.2 pkt. 4 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.), tj. dla zamówienia poniżej 50 tys. zł netto. 
9. Rozeznanie ceny nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ani w oparciu o zasadę konkurencyjności.        

Dodano: 12.09.2016