Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy" .Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011

Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy” dla 80 osób (60% osób powyżej 45 roku życia)
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1


Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011

 

 

ZADANIE 1 - Konsultacje indywidualne - 2 sesje x 2h


ZADANIE 2 - Warsztaty Rynku Pracy Zajęcia będą odbywać się w 4 grupach (po 20 osób)
Etap I: Zajęcia Interpersonalne (24 h)
Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h)


ZADANIE 3 - Kursy komputerowe ECDL– 4 grupy/96 godzin

 

ZADANIE 4 - Kursy zawodowe w następujących obszarach:
- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - 120 h (1 grupa)
- Pracownik administracyjno - biurowy 120 h (2 grupy)
- Podstawy księgowości - 120 h (1 grupa) 

 

ZADANIE 5 - 20 uczestników zostanie skierowanych do odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych

 

NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZANSĄ RYNKU PRACY

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób – 60 kobiet i 20 mężczyzn, w tym minimum 60% osób powyżej 45 roku życia oraz minimum 10% osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Projekt realizowany będzie od 01.09.2010 – 31.07.2011.

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez zespół rekrutacyjny w biurze projektu  w Kielcach. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane osobiście, drogą pocztową, faksem i pocztą elektroniczną. Proces rekrutacyjny zawierał będzie rozmowę z doradcą zawodowym.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
- konsultacje indywidualne ( 2 sesje po 2 h dla każdego uczestnika),
- Warsztaty Rynku Pracy dla (4 grup po 20 osób). Każda grupa odbędzie zajęcia z zakresu:

Etap I: zajęcia interpersonalne (24 h)


Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h), których celem jest diagnoza potencjału indywidualnego w kontekście szans na rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat aspektów zatrudnienia


- Kursy komputerowe (96 h) dla każdego Uczestnika, mające na celu nabycie umiejętności obsługi komputera, Internetu, oprogramowania biurowego. Zakres tematyczny będzie obejmował komputer i jego obsługę, nowe technologie informatyczne, środowisko Windows, narzędzia i obsługa pakietu Office, Internet. Szkolenie zostanie zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikującym i wydaniem certyfikatu ECDL.

 

- Kursy zawodowe w następujących obszarach:
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym (120h). Program szkolenia będzie obejmował zapasy magazynowe, budowle magazynowe, technologie prac magazynowych, wyposażenie magazynu, organizacja prac magazynowych, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, czynności operatora wózka przed podjęciem pracy i w czasie pracy z wózkiem jezdniowym, zasady BHP, nauka i zajęcia praktyczne z manewrowania wózkiem jezdniowym oraz osprzętem wózków.
Pracownik administracyjno – biurowy (120 h). Program szkolenia będzie obejmował zasady i specyfikę pracy administracyjno-biurowej, podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego i prawa pracy, rolę sekretariatu, prowadzenie dokumentacji biurowej, archiwizację dokumentów, obsługę kadrową firmy i zasady ubezpieczeń społecznych, obsługę narad i konferencji, obsługę klienta, obsługę urządzeń biurowych.
Podstawy księgowości (120 h). Program szkolenia obejmował będzie zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania działalności gospodarczej, podstawy i organizacja rachunkowości, podatek VAT oraz rachunki z dostawcami i odbiorcami, zasady ewidencji i rozliczania kosztów, wynagrodzenia, deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe, program PŁATNIK, zasady prowadzenia księgi przychodów  i rozchodów RACHMISTRZ.

 

Każdy Uczestnik projektu będzie brał udział tylko w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Warsztatach Rynku Pracy oraz w Szkoleniach Zawodowych otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, catering, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie na czas trwania szkolenia. Ponadto za udział  w szkoleniach zawodowych Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium szkoleniowe.

W ramach projektu zapewnione zostaną 3-miesięczne staże zawodowe, umożliwiające pogłębienie i utrwalenie nowo nabytych w czasie szkoleń zawodowych kwalifikacji.


Skierowane na nie zostanie 20 osób, osiągających najlepsze wyniki na szkoleniach zawodowych. W ramach stażu wypłacane będzie stypendium stażowe, opłacane będą niezbędne składki oraz podatek i ubezpieczenie.

Szkolenia będą zakończone egzaminami, wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.