„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy” dla 120 osób (co najmniej 10% osób powyżej 45 roku życia)

„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy” dla 120 osób (co najmniej 10% osób powyżej 45 roku życia)


Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1

Okres realizacji od 01.01.2011 – 30.04.2012


ZADANIE 1 – Spotkania indywidualne 
Z psychologiem – każdy z uczestników po 2h
Z doradca zawodowym – każdy z uczestników po 2h

 

ZADANIE 2 – Warsztaty własnymi siłami będą odbywać się w gr.  po 20 osób)

Etap I: Zajęcia Interpersonalne (24 h)
Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h)

 

ZADANIE 3 - Kursy komputerowe ECDL– 3 grupy po 20 os.

 

ZADANIE 4 - Kursy zawodowe w następujących obszarach:

- Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych – 104 h (2grupy)
- Pracownik administracyjno - biurowy 120 h (2 grupy)
- Euroksięgowa - 120 h (1 grupa)

 

ZADANIE 5 - 30 uczestników zostanie skierowanych do odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych 
 
NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE SZANSĄ NA RYNKU PRACY


Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców pow. Radomskiego, pow. Pow. Kozienickiego oraz pow. białobrzeskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 120 osób – 84 kobiet i 36 mężczyzn, w tym minimum 10% osób powyżej 45 roku życia. Projekt realizowany będzie od 01.01.2011 – 30.04.2012.
 
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez zespół rekrutacyjny składający się z doradcy zawodowego, eksperta ds. szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz specjalisty ds. promocji Ib rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej projektu natomiast przyjmowane osobiście w biurze projektu (centrum Radomia), drogą pocztową, faksem i pocztą elektroniczną. Proces rekrutacyjny zawierał będzie rozmowę z doradcą zawodowym. 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

- spotkania indywidualne ( 2 sesje po 2 h dla każdego uczestnika),

 

Blok I

 

Warsztaty własnymi siłami(4 grup po 20 osób). Każda grupa odbędzie zajęcia z zakresu:
Etap I: zajęcia interpersonalne (24 h)

Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h), których celem jest diagnoza potencjału indywidualnego w kontekście szans na rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat aspektów zatrudnienia.

 

Blok II

Kursy komputerowe ECDL start 4 - moduły zakończony egzaminem potwierdzonym certyfikatem i kartą EKUK. Kurs w wymiarze 80 h dla każdej z grup zawierać będzie moduły: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, , usługi w sieciach informacyjnych. Podczas każdej z edycji w kursie komputerowym brać będzie udział 60 os w 3 grupach liczących po 20 os. 

- Kursy zawodowe w następujących obszarach:

Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych- 104 h (2 gr.)
Program szkolenia obejmować będzie zagadnienia : nauka zachowań w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności komunikacji i zachowań asertywnych, umiejętności służące opiece nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, zdolność rozumienia drugiego człowieka, pierwsza pomoc, gotowanie dietetyka, praktyka w domu opieki lub szpitalu.

Pracownik administracyjno – biurowy (120 h).


Program szkolenia będzie obejmował zasady i specyfikę pracy administracyjno-biurowej, podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego i prawa pracy, rolę sekretariatu, prowadzenie dokumentacji biurowej, archiwizację dokumentów, obsługę kadrową firmy i zasady ubezpieczeń społecznych, obsługę narad i konferencji, obsługę klienta, obsługę urządzeń biurowych.

Euroksięgowa (120 h).


Program szkolenia obejmować będzie zagadnienie: zagadnienia prawne dot. Prowadzenia działalności gospod., podstawy i organizacja rachunkowości, obrót towarowy i materiałowy, podatek VAT oraz rachunki z dostawcami/odbiorcami, zasady ewidencji i rozliczania kosztów, wynagrodzenia, deklaracje ZUS i podatkowe, program PŁATNIK, zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – Rachmistrz.

 

Każdy Uczestnik projektu będzie brał udział tylko w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Warsztatach Rynku Pracy oraz w Szkoleniach Zawodowych otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, catering, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem bądź osobą zależną, ubezpieczenie na czas trwania szkolenia. Ponadto za udział  w szkoleniach zawodowych Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium szkoleniowe.

 

W ramach projektu zapewnione zostaną 3-miesięczne staże zawodowe, umożliwiające pogłębienie i utrwalenie nowo nabytych w czasie szkoleń zawodowych kwalifikacji.
Skierowane na nie zostanie 30 osób, osiągających najlepsze wyniki na szkoleniach zawodowych. W ramach stażu wypłacane będzie stypendium stażowe, opłacane będą niezbędne składki oraz podatek i ubezpieczenie.


Szkolenia będą zakończone egzaminami, wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.