„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011

„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1


Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011

 

ZADANIE 1 - Konsultacje indywidualne -  3 sesje x 2h

 

ZADANIE 2 - Warsztaty Rynku Pracy Zajęcia będą odbywać się w 4 grupach (po 20 osób)
Etap I: Zajęcia Interpersonalne (24 h)
Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h) 

 

ZADANIE 3 - Kursy zawodowe w następujących obszarach:
- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - 160 h (1 grupa)
- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 160 h (1 grupa)
- Bukieciarstwo – 160 h (1 grupa)

 

ZADANIE 4 - 20 uczestników zostanie skierowanych do odbycia 3-miesięcznych staży zawodowych 

 

NOWE KWALIFIKACJE 45+

 

Projekt skierowany jest do 45 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących województwo świętokrzyskie w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objęta grupa  30 kobiet i 15 mężczyzn, którzy ukończyli 45 rok życia i chcą podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2010 – 31.05.2011.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez zespół rekrutacyjny w biurze projektu   w Kielcach. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane osobiście, drogą pocztową, faksem i pocztą elektroniczną. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby długotrwale bezrobotne.

 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
- konsultacje indywidualne ( 2 sesje po 2 h dla każdego uczestnika),
- warsztaty Rynku Pracy. Każda grupa odbędzie zajęcia z zakresu:

Etap I: zajęcia interpersonalne (24 h) 

Etap II: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (16h), których celem jest diagnoza potencjału indywidualnego w kontekście szans na rynku pracy oraz poszerzenie wiedzy na temat aspektów zatrudnienia

 

- Kursy zawodowe w następujących obszarach:
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym (160h), w ramach szkolenia zawodowego zostanie przeprowadzone szkolenie komputerowe (24h), umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny technologii ICT. Program szkolenia będzie obejmował zapasy magazynowe, budowle magazynowe, technologie prac magazynowych, wyposażenie magazynu, organizacja prac magazynowych, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, czynności operatora wózka przed podjęciem pracy i w czasie pracy z wózkiem jezdniowym, zasady BHP, nauka i zajęcia praktyczne z manewrowania wózkiem jezdniowym oraz osprzętem wózków.

Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (160h). Program szkoleniowy będzie obejmował obsługę klienta, dokumentacja związana ze sprzedażą, marketing i reklama, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, teoretyczne i prawne aspekty obsługi kas fiskalnych, obsługa kas fiskalnych, komputerowa obsługa sprzedaży- program SUBIEKT, fakturowanie, prawne aspekty sprzedaży.
Bukieciarstwo (160h), program kursu będzie obejmował podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii roślin, kwiaty, rośliny i materiały używane w bukieciarstwie, układanie wiązanek okolicznościowych, bukietów ślubnych, wiązanek, wieńców pogrzebowych, stroików okolicznościowych oraz kwiatowa aranżacja stołu. Przeprowadzone zostaną również szkolenia komputerowe (24h), umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny technologii ITC.

 

Każdy Uczestnik projektu będzie brał udział tylko w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Warsztatach Rynku Pracy oraz w Szkoleniach Zawodowych otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, catering, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie na czas trwania szkolenia. Ponadto za udział  w szkoleniach zawodowych Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium szkoleniowe.

W ramach projektu zapewnione zostaną 3-miesięczne staże zawodowe, umożliwiające pogłębienie i utrwalenie nowo nabytych w czasie szkoleń zawodowych kwalifikacji.

Skierowane na nie zostanie 20 osób, osiągających najlepsze wyniki na szkoleniach zawodowych. W ramach stażu wypłacane będzie stypendium stażowe, opłacane będą niezbędne składki oraz podatek i ubezpieczenie.

Szkolenia będą zakończone egzaminami, wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkoleniai uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, zgodnych ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN.